02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
jungheinrich-im-dritten-quartal-2022
11.11.2022

Jungheinrich med gode resultater i tredje kvartal 2022

Jungheinrich kan se tilbake på et solid tredje kvartal av regnskapsåret 2022. Internlogistikkonsernet oppnådde en svak økning i resultatene de ni første månedene av året på tross av pågående problemer i forsyningskjedene.

  • Ordreinngang 1. til 3. kvartal: 3,6 milliarder euro / +0,4 prosent
  • Omsetning 1. til 3. kvartal: 3,4 milliarder euro / +12,5 prosent
  • EBIT 1. til 3. kvartal: 265,9 millioner euro / EBIT ROS: 7,8 prosent
  • Prognose 2022 per ad hoc-melding fra 23. september konkretisert
  • Konsekvent gjennomføring av strategi 2025+

Hamburg, 11. november 2022: Jungheinrich kan se tilbake på et solid tredje kvartal av regnskapsåret 2022. De oppnådde en svak økning i resultatene de ni første månedene av året. På tross av pågående problemer i forsyningskjedene oppnådde konsernet en EBIT på 265,9 millioner euro og EBIT ROS på 7,8 prosent. Med 3594 millioner euro var verdien av ordreinngangen på nivå med fjoråret. Omsetningen lå med 3397 millioner euro 12,5 prosent høyere enn samme periode året før. Hovedårsaken til veksten i konsernets omsetning var salg av nye trucker, delvis på grunn av solid vekst i automatiserte systemer. "Jungheinrich hadde gode resultater de tre første kvartalene av inneværende regnskapsår og har hatt en sterk inntjening," sier Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG. "I lys av de vanskelige forholdene, er tallene vi publiserer et bevis på at selskapet er robust", legger Dr. Brzoska til. Gjennom målrettet styring av forsyningskjedene var Jungheinrich i stor grad i stand til å unngå produksjonsavbrudd de siste tre kvartalene. Samtidig ble de betydelige økningene i materialkostnadene delvis kompensert for gjennom passende tiltak. Ordrebeholdningen for nye trucker økte per 30. september 2022 med 23 prosent mot slutten av 2021 til 1756 millioner euro som et resultat av den fortsatt begrensede tilgjengeligheten av produksjonsmaterialer for videre bearbeiding.

2022-prognose

Med tanke på den gode forretningsutviklingen de siste månedene, hadde Jungheinrich allerede underbygget sin prognose for 2022 den 23. september i år. Selskapet forventer å få en ordreinngang på mellom 4,6 milliarder euro og 4,9 milliarder euro for inneværende regnskapsår. Konsernets omsetning forventes å ligge mellom 4,6 milliarder euro og 4,8 milliarder euro. Ifølge gjeldende estimater vil EBIT ligge mellom 340 millioner euro og 380 millioner euro. EBIT-avkastningen er forventet å ligge mellom 7,2 prosent og 8,0 prosent. 

Oppdatert strategi 2025+

Jungheinrich har innført sin strategi 2025+ siden høsten 2020 og forfølger dermed målet om å skape bærekraftig verdi for alle interessenter. Som en del av dagens publisering av kvartalstallene, gir Jungheinrich også en oppdatering om nåværende status for innføringen av strategien: Alle nåværende og målrettede initiativ og tiltak i strategi 2025+ vil bli videreført som planlagt og tatt i betraktning forverringen av de generelle forholdene som følge av starten på krigen i Ukraina. Som et sentralt mål skal konsernomsetningen fortsette å vokse mot 5,5 milliarder euro innen 2025. Målet for EBIT-avkastningen bør ligge mellom 8 prosent og 10 prosent. Jungheinrich sikter mot en 20 prosent andel av salget utenfor Europa, noe som særlig skal oppnås gjennom uorganisk vekst. ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) bør ligge mellom 21 prosent og 25 prosent. Jungheinrich har satt seg et minimumsmål på over 100 millioner euro innen 2025 for nøkkelindikatoren fri kontantstrøm. Dette minimumsmålet vil bli revidert i løpet av 2023. Produktiviteten, målt ved EBIT per ansatt, forventes å øke til rundt 23 000 euro. I 2025 skal 70 prosent av truckene levert av Jungheinrich være utstyrt med litiumionbatterier. Andelen kvinnelige ledere skal øke til 20 prosent innen 2025.

Et sentralt satsingsområde i strategi 2025+ er bærekraft. I inneværende regnskapsår har Jungheinrich definert viktige bærekraftsmål: innen 2030 skal alle Jungheinrich-avdelinger være klimanøytrale (Scope 1 og Scope 2). I tillegg skal det fra 2025 ikke genereres mer deponiavfall i konsernets tyske anlegg. Jungheinrich ønsker også å øke arbeidssikkerheten i konsernet betydelig innen 2025.

Oversikt: Forretningsutvikling fra januar til september 2022

Ordreinngang og ordrebeholdning

Ordreinngang for alle forretningsområder – salg nye trucker, truckutleie, brukte trucker og service  – lå med 3594 millioner euro i rapporteringsperioden på fjorårets nivå (3581 millioner euro). Ordrebeholdningen for nye trucker økte til 1756 millioner euro per 30. september 2022, som er 328 millioner euro, eller 23 prosent høyere enn fjorårets verdi (1428 millioner euro). Sammenlignet med ordrebeholdning på 1519 millioner euro ved utgangen av 2021, representerer dette en økning på 237 millioner euro, eller 16 prosent. Årsaken til den vedvarende svært høye ordrebeholdningen, var som tidligere begrenset tilgjengelighet på produksjonsmaterialer for videre bearbeiding.  

Ordreinngangen for januar til september 2022 og ordrebeholdning per 30. september 2022 ble justert for bestillinger fra Russland. I lys av at Russland startet en krig mot Ukraina i slutten av februar 2022, tok styret beslutningen om å stoppe leveringen av trucker og reservedeler til Russland og Hviterussland inntil videre med virkning fra 2. mars 2022.

Omsetning

Hovedårsaken til konsernets høye omsetning var spesielt nytrucksalget, med sterk vekst innen automatisering. Situasjonen i forsyningskjeden var fremdeles svært utfordrende, hovedsakelig som et resultat av krigen mellom Russland og Ukraina og den pågående koronapandemien. På grunn av de globale sammenkoblingene i forsyningskjedene, sprer effekten av flaskehalser seg over hele leverandør- og materialutvalget, samt tilhørende logistikkapasitet. Så langt har produksjonsavbrudd i stor grad blitt forhindret gjennom målrettet styring av forsyningskjedene. 

Skatte- og rentesituasjon

Med 265,9 millioner euro registrerte Jungheinrich-konsernet et resultat før renter og skatt (EBIT) for perioden januar til september 2022 som ga en liten vekst på 3 prosent mot samme periode året før (258,4 millioner euro). I rapporteringsperioden ble betydelige økninger i materialkostnader delvis motvirket av hensiktsmessige tiltak. På grunn av betydelig høyere konserninntekter sammenlignet med året før, endte EBIT-avkastningen (EBIT ROS) på 7,8 prosent (året før: 8,6 prosent). 

Resultat før skatt (EBT), som også ble betydelig påvirket av høye verdivurderingstap på verdipapirer og derivater i spesialfondet, falt til 234,6 millioner euro i de første ni månedene av 2022 (året før: 249,6 millioner euro). EBT-avkastning på salg (EBT ROS) endte på 6,9 prosent (året før: 8,3 prosent). Resultatet i perioden januar til september 2022 endte på 174,8 millioner euro (året før: 183,5 millioner euro). Resultat per preferanseaksje var 1,72 euro (året før: 1,80 euro). 

En nettogjeld på 95 millioner euro ble rapportert per 30. september 2022, i motsetning til netto kreditt på 222 millioner euro rapportert ved utgangen av 2021. Den klare nedgangen på 317 millioner euro fra slutten av 2021 skyldtes først og fremst en negativ fri kontantstrøm i perioden januar til september 2022. Fri kontantstrøm falt betraktelig til −273 millioner euro (året før: +137 millioner euro). Den kraftige økningen i arbeidskapitalen bidro mest til dette. 

Prognose

I en ad hoc-kunngjøring 23. september 2022 underbygget konsernledelsen sin prognose for året 2022, publisert 24. mars 2022.

Vi forventer nå en ordreinngang på mellom 4,6 milliarder euro og 4,9 milliarder euro for 2022 (tidligere: litt under året før, 2021: 4,9 milliarder euro). Konsernomsetningen forventes å nå mellom 4,6 milliarder euro og 4,8 milliarder euro (tidligere: litt over året før, 2021: 4,2 milliarder euro). Ifølge nåværende estimater vil EBIT ende på mellom 340 millioner euro og 380 millioner euro (tidligere: betydelig lavere enn året før, 2021: 360 millioner euro). Følgelig forventes EBIT-avkastning på salg å ligge mellom 7,2 prosent og 8,0 prosent (tidligere: betydelig under året før, 2021: 8,5 prosent). EBT forventes å beløpe seg til mellom 305 millioner euro og 345 millioner euro (tidligere prognose: betydelig under året før, 2021: 349 millioner euro). EBT-avkastning på salg skal komme på mellom 6,5 prosent og 7,3 prosent (tidligere: betydelig lavere enn året før, 2021: 8,2 prosent). Vi antar en ROCE mellom 14,0 prosent og 17,0 prosent (tidligere: betydelig lavere enn året før, 2021: 20,2 prosent). Nøkkelindikatoren fri kontantstrøm, introdusert med virkning fra 30. juni 2022, vil nå en betydelig negativ verdi (2021: +89 millioner euro).

Denne prognosen er basert på forutsetningen om at det ikke vil være vesentlige produksjonsavbrudd og at leverandørkjedene vil forbli stort sett intakte til slutten av året. Det kan fortsatt ikke utelukkes at gassmangel kan føre til alvorlige produksjonsavbrudd.

Nøkkeltall

1. til 3. kvartal 2022

1. til 3. kvartal 2021

Forandring %

Ordreinngang
(mill. euro)

3594

3581

0,4

Ordrebeholdning

(mill. euro 30.9./31.12.)

1756

1428

23,0

Omsetning

(mill.euro)

3397

3020

12,5

Resultat før skatt (EBIT)

(mill. euro)

265,9

258,4

2,9

EBIT-ROS

(%)

7,8

8,6

EBT

(Mio. €)

234,6

249,6

–6,0

EBT-ROS

(%)

6,9

8,3

Resultat etter skatt

(mill. euro)

174,8

183,5

–4,7

Utbytte per preferanseaksje

(euro)

1,72

1,80

–4,4

Ansatte (FTE1), 30.9.)

19 583

18 681

4,8

1) FTE = full time equivalents (heltidsekvivalenter; deltidsansatte ble tatt i betraktning i henhold til deres timer)Lurer du på noe?