02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
PM_22_BPK_Produktion EFG Werk Moosburg
31.03.2022

Pioneren innen internlogistikk

Jungheinrich skaper bærekraftig verdi og genererer rekordinntekter for 2021

  • Ordreinngang: 4,87 milliarder euro (+ 28,9 prosent)
  • Omsetning: 4,24 milliarder euro (+ 11,3 prosent)
  • EBIT: 360 millioner euro (+ 65,1 prosent)
  • EBIT ROS: 8,5 prosent
  • Foreslått utbytte: 0,68 euro per preferanseaksje
  • Ad hoc-kunngjøring på grunn av økt økonomisk usikkerhet
  • Makroøkonomisk risiko øker som svar på krigen mellom Russland og Ukraina
  • Prognose for 2022: lønnsom vekst, men med svakere dynamikk

Økonomiske tall for 2021

Jungheinrich presenterte de økonomiske tallene for 2021 på sin årlige pressekonferanse i dag. Til tross for koronapandemien og anstrengte globale forsyningskjeder, ser konsernet rekordtall for ordreinngang, omsetning og resultat. Til tross for økende risiko og høyere økonomisk usikkerhet, forventer selskapet fortsatt lønnsom vekst i inneværende år, om enn med svakere dynamikk enn opprinnelig planlagt. Med dette som bakgrunn offentliggjorde selskapet sin prognose for 2022 i en ad hoc-melding 24. mars.

Jungheinrich kan se tilbake på det beste regnskapsåret i selskapets historie. Til tross for pågående restriksjoner i firmaaktiviteter og fortsatte utfordringer for leverandørkjedene som følge av koronapandemien, økte Jungheinrich Group sin ordreinngang og omsetning kraftigere i 2021 enn hva som var forventet.

«Vi er veldig fornøyde med virksomheten i regnskapsåret 2021», sier Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG.

Prognosemål for ordreinngang og omsetning, som allerede var korrigert opp i løpet av året på grunn av fortsatt sterk etterspørsel etter Jungheinrich-produkter og -tjenester, ble overgått. Innkommende bestillinger nådde et rekordhøyt tall på 4,87 milliarder euro. Konsernets omsetning nådde også et historisk høydepunkt på 4,24 milliarder euro. EBIT forbedret seg betydelig med 360 millioner euro og oversteg fjorårets verdi med 142 millioner euro. Det er en økning på 65 prosent. EBIT ROS toppet også forrige års verdi, og økte med 8,5 prosent. EBT nådde 349 millioner euro. EBT-avkastning på salg utgjorde 8,2 prosent. «Vi startet regnskapsåret 2021 med mål om lønnsom vekst selv i pandemien og å skape bærekraftige verdier. Vi har lyktes med det", sier Dr. Brzoska.

Som i året før hadde koronapandemien en betydelig innvirkning på globale forsyningskjeder i 2021. Av den grunn fortsatte selskapet å legge ned en stor innsats for å sikre materialer til Jungheinrich. Selskapet var i stand til å fortsette og unngå produksjonsstans ved sine fabrikker gjennom målrettet og vellykket styring av forsyningskjeden. Selskapet var også i stand til å kompensere for kostnadsøkninger takket være vellykket effektivitetsstyring og passende prisjusteringer. Med dette som bakgrunn vil styret i Jungheinrich AG foreslå en utbytteutbetaling på 0,66 euro per ordinær aksje og 0,68 euro per preferanseaksje til den ordinære generalforsamlingen 10. mai 2022. Dette tilsvarer en økning på 61 prosent og 58 prosent sammenlignet med året før og representerer også en historisk utbytteverdi.

Siden februar 2022 har den totale makroøkonomiske risikoen økt kraftig. Den russiske invasjonen av Ukraina påvirker ikke bare handelen med de berørte landene, men øker også usikkerheten for den økonomiske utviklingen i hele Europa og videre utover Europas grenser. Likevel forventer konsernledelsen i Jungheinrich AG å se en generelt god etterspørsel i markedet og antar at konsernet vil fortsette sin lønnsomme vekst, slik selskapet delte i en ad hoc-kunngjøring 24. mars. Konsernledelsen forventer å se ordreinngang noe under nivået fra året før. Konsernomsetningen for 2022 forventes å være litt over forrige års verdi med pågående flaskehalser i leverandørkjedene. EBIT og EBT forventes begge å ha en verdi som er betydelig lavere enn forrige år. Avkastningsratene for EBIT og EBT kan da også bli lavere sammenlignet med året før. Når det gjelder utviklingen i materialkostnadene, forventer selskapet, fra og med dagens høye nivå, ytterligere økninger i løpet av 2022. Andre negative effekter av krigen som foreløpig er uforutsigbare, ble ikke tatt med i prognosen. «Det er fortsatt for tidlig med en nøyaktig vurdering av hvordan krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland vil påvirke vår virksomhet, siden situasjonen endrer seg raskt. Vi jobber intensivt med å vurdere eventuell effekt på dagens situasjon og med å utvikle planer for nær og mellomlang til lang sikt», forklarer Dr. Brzoska.

Med mål om å skape bærekraftig verdi for alle interessenter, vil Jungheinrich fortsette jobben med sin bedriftsstrategi 2025+. Blant annet har selskapet planer om å øke personalkapasiteten i 2022, spesielt innen de strategiske feltene automasjon, digitalisering, energisystemer, effektivitet, globalt fotavtrykk og bærekraft. Jungheinrich gjennomgikk og justerte målene for strategien i 2021. Som et resultat er konsernets omsetning forventet å vokse organisk til 5,5 milliarder euro innen 2025, og EBIT-avkastning på salg (EBIT ROS) vil komme på mellom 8 og 10 prosent. Målet er å se en andel av inntektene fra utenfor Europa på 20 prosent.


Oversikt

Jungheinrich-konsernet

 

2021

2020

Endring i %

Ordreinngang

Enhet

162 400

111 400

45,8

 

Mill. euro

4868

3777

28,9

Ordreinngang per 31.12.

Mill. euro

1519

821

85,0

Omsetning

Mill. euro

4240

3809

11,3

Derav Tyskland

Mill. euro

1014

917

10,6

Derav utland

Mill. euro

3226

2892

11,5

Utenlandsandel

%

76

76

Resultat før renter og skatt (EBIT)

Mill. euro

360

218

65,1

EBIT-rendite (EBIT-ROS)

%

8,5

5,7

Rendite på sysselsatt kapital (ROCE)1)

%

19,8

13,5

Rendite på sysselsatt kapital for intralogistikk (ROCE-ny)2)

%

20,2

10,8

Resultat før skatt (EBT)

Mill. euro

349

200

74,5

EBT-avkastning på salg (EBT-ROS)

%

8,2

5,3

Resultat etter skatt

Mill. euro

267

151

76,8

Investeringer3)

Mill. euro

71

75

−5,3

Utgifter til forskning og utvikling

Mill. euro

102

89

14,6

Balanse 31.12.

Mill. euro

5769

5411

6,6

Egenkapital 31.12.

Mill. euro

1803

1546

16,6

Derav tegnet kapital

Mill. euro

102

102

Ansatte 31.12.

FTE4)

19 103

18 103

5,5

Derav Tyskland

FTE4)

7995

7577

5,5

Derav i utlandet

FTE4)

11 108

10 526

5,5

Inntjening per preferanseaksje5)

Euro

2,62

1,49

75,8

Utbytte per aksje

– ordinær aksje

Euro

0,666)

0,41

61,0

– preferanseaksje

Euro

0,686)

0,43

58,1

1) EBIT i prosent på rentepliktig kapital (balanseedato)
2) EBIT for segmentet (Intralogistikk) i prosent av segmentets gjennomsnittlige sysselsatte kapital
3) Eiendom, fabrikker og utstyr og immaterielle eiendeler uten aktiverte utviklingsutgifter og bruksrettigheter
4) FTE = full time equivalents (heltidsekvivalenter: ved fastsettelse ble deltidsansatte tatt i betraktning i henhold til deres arbeidstid)
5) Basert på resultatandelen til aksjonærene i Jungheinrich AG
6) Forslag

Her finner du hele årsrapporten

Lurer du på noe?