02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Finansiering
11.11.2021

Solid tredje kvartal for Jungheinrich

Jungheinrich med solid tredje kvartal og fortsatt implementering av strategi 2025+: oppkjøp av teknologifirmaet arculus gjort kjent

  • Verdi av ordreinngang i 1. til 3. kvartal: 3,58 milliarder euro / +31 prosent
  • Omsetning 1. til 3. kvartal: 3,02 milliarder euro / +11 prosent
  • EBIT 1. til 3. kvartal: 258,4 millioner euro / +72 prosent; EBIT ROS: 8,6 prosent
  • Netto kreditt per 30. september: 295 millioner euro
  • Prognose for ordreinngang og resultat i 2021 hevet
  • Oppdatert strategi 2025+: fremskritt og nye mål
  • Overtakelse av teknologifirmaet arculus GmbH

Jungheinrich AG ser positive resultater i de tre første kvartalene av regnskapsåret 2021. Selv midt i en utfordrende tid med anstrengte globale forsyningskjeder, var konsernet i stand til å øke sine økonomiske nøkkeltall, i noen tilfeller betydelig, sammenlignet med året før. Ordreinngangen etter ni måneder oversteg fjorårets tall med 31 prosent til 3,58 milliarder euro. Konsernets omsetning økte til 3,02 milliarder euro. I et markedsmiljø som fortsetter å være utfordrende, forbedret EBIT seg betydelig med 72 prosent til 258,4 millioner euro. EBIT-avkastning på salg økte til 8,6 prosent. Netto kreditt utgjorde 295 millioner euro per 30. september 2021. Ordrebeholdningen hos Jungheinrich AG var på 1,43 milliarder euro på balansedagen og var dermed 71 prosent høyere enn året før. Som et resultat av denne positive utviklingen hevet Jungheinrich prognosen for ordreinngang og resultat for hele 2021-året i oktober.

Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG, sier: "Til tross for globale flaskehalser i forsyningen og mye høyere materialkostnader, er Jungheinrich i en meget god forretningsutvikling i de første ni månedene av inneværende år. Vi har i stor grad klart å unngå produksjonsstans gjennom målrettet styring av våre leverandørkjeder. Dette er en stor prestasjon, og jeg vil takke alle ansatte, samarbeidspartnere og leverandører for å gjøre det mulig. Vi vil fortsette å gjøre tiltak for å sikre Jungheinrich sin evne til å levere. Det gode resultatet og solide bestillinger gir oss medvind for videre utvikling og fortsatt implementering av vår konsernstrategi 2025+.»

Oppdatering strategi 2025+

Som en del av kvartalsrapporteringen gir Jungheinrich den første oppdateringen om den pågående implementeringen av sin strategi 2025+. I lys av dagens markeds- og forretningsutvikling har selskapet gjennomgått og justert de strategiske målene basert på de oppdaterte forventningene for de neste årene. Den nye prognosen forventer nå at konsernets inntekter vil vokse organisk til 5,5 milliarder euro (tidligere: 4,6 milliarder euro). Målet for EBIT-avkastning på salg vil være 8 til 10 prosent (tidligere: >8 prosent) og den nye nøkkelytelsesindikatoren ROCE skal nå en verdi på mellom 21 prosent og 25 prosent. EBIT per ansatt forventes å være rundt 23 000 euro.
 

Ytterligere informasjon

Utvikling januar til september 2021

Markedsutvikling

Det globale markedsvolumet for materialhåndteringsutstyr økte betydelig mellom januar og september 2021 mot samme periode året før. Det var en kraftig økning i etterspørselen i alle regioner. Bestillinger i Europa økte merkbart i rapporteringsperioden, hovedsakelig drevet av etterspørsel etter lagerutstyr.

Ordreinngang

Ordreinngangen, basert på enheter, som inkluderer bestillinger på både nye gaffeltrucker inkludert utleietrucker, var på totalt 119,4 tusen trucker, opp 48 prosent fra tilsvarende tall i samme periode året før (80,7 tusen lastebiler). Med 3581 millioner euro oversteg verdien av innkommende ordre som dekker alle forretningsområder – nye trucker1, korttidsleie og brukte trucker samt service – klart forrige års tall på 2732 millioner euro (opp 31 prosent), som gjenspeiler den positive markedsutviklingen, spesielt i Europa. Ordrebeholdningen for nye trucker steg til 1428 millioner euro per 30. september 2021, som er 595 millioner euro eller 71 prosent høyere enn forrige år (833 millioner euro).

Omsetning

Konsernets omsetning i de første månedene var 3020 millioner euro og var dermed rundt 11 prosent høyere enn året før (2723 millioner euro). Hovedårsaken til den økte omsetningen for konsernet var salg av nye trucker med en inntektsvekst på 204 millioner euro. Grunnen til dette var hovedsakelig økt etterspørsel og økt produksjonsvolum av nye trucker i forbindelse med dette. Flere prosjektoppdrag for automatiske systemer har også bidratt til den økte omsetningen. Service vokste merkbart med en omsetning på 867 millioner euro i rapporteringsperioden (forrige år: 796 millioner euro). Omsetningen for finansielle tjenester var på nivå med året før i de første ni månedene av rapporteringsåret med 827 millioner euro (826 millioner euro året før).

Inntjening og finansiell posisjon

Jungheinrich Groups resultat før renter og inntektsskatt (EBIT) for perioden januar til september 2021 var på 258,4 millioner euro, 72 prosent vekst mot samme periode året før (150,2 millioner euro). Dette skyldtes i stor grad den betydelige økningen i kapasitetsutnyttelsen. Jungheinrich var også i stand til å mer enn kompensere for delvis betydelige økninger i materialprisene gjennom prisjusteringer og effektiviseringstiltak. Resultat før skatt (EBT) økte betydelig til 249,6 millioner euro ved utgangen av de første ni månedene (forrige år: 133,8 millioner euro). Resultatet i perioden januar til september 2021 var 183,5 millioner euro (forrige år: 96,3 millioner euro). Inntjening per preferanseaksje var 1,80 euro (forrige år: 0,96 euro). Per 30. september 2021 var netto kreditt på 295 millioner euro (31. desember 2020: 194 millioner euro). Forbedringen på 101 millioner euro er i stor grad et resultat av økt profitt pluss avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger med moderat vekst i arbeidskapitalen.

Prognose

I en ad hoc-kunngjøring 25. oktober hevet Jungheinrich prognosen for innkommende bestillinger, EBIT, EBIT ROS, EBT, EBT ROS og ROCE for 2021 nok en gang. Styret forventer nå innkommende ordre på mellom 4,6 milliarder euro og 4,8 milliarder euro for hele 2021-året (tidligere: 4,2 milliarder euro til 4,5 milliarder euro). På grunn av vedvarende betydelige utfordringer i forsyningskjeden, forventes konsernets omsetning å ligge innenfor det tidligere anslåtte området på 4,0 milliarder euro og 4,2 milliarder euro. Ifølge nåværende estimater vil EBIT i 2021 ligge mellom 340 millioner euro og 370 millioner euro (tidligere: 300 millioner euro til 350 millioner euro). Følgelig forventes EBIT-avkastning på salg å ligge mellom 8,5 prosent og 8,8 prosent (tidligere: 7,5 prosent til 8,3 prosent). EBT forventes å nå 325 millioner euro til 355 millioner euro (tidligere: 280 millioner euro til 330 millioner euro). EBT-avkastning på salg bør komme på mellom 8,1 prosent og 8,5 prosent (tidligere: 7,0 prosent til 7,9 prosent). Styret legger til grunn en ROCE-verdi på mellom 20 prosent og 23 prosent (tidligere: mellom 17 prosent og 21 prosent). Den nye nøkkelindikatoren for ROCE introdusert med virkning fra 30. juni 2021 forventes å nå en verdi mellom 19 prosent og 22 prosent (tidligere: mellom 17 prosent og 21 prosent).

Det er også forventet at Jungheinrich vil fortsette å ha netto kreditt på godt over 300 millioner euro ved slutten av regnskapsåret 2021.

Denne økte prognosen forutsetter at materialtilgangen, spesielt når det gjelder elektroniske komponenter, ikke vil forringes vesentlig i de resterende ukene av regnskapsåret. Tiltak for å sikre Jungheinrich sin leveringsevne vil fortsette uten endringer. Det er likevel ingen garanti for at flaskehalser i materialforsyningskjeden ikke vil føre til alvorlig produksjonsstans i fremtiden.


Oversikt over Jungheinrich Group

Q3 2021

Q3
2020

Endring i %

Q1-Q3 2021

Q1-Q3 2020

Endring i %

Ordreinngang
(enheter)

38,100

26,800

42.2

119,400

80,700

48.0

Ordreinngang
(millioner euro)

1,162

921

26.2

3,581

2,732

31.1

Omsetning

(millioner euro)

1,032

922

11.9

3,020

2,723

10.9

EBIT

(millioner euro)

89.1

55.0

62.0

258.4

150.2

72.0

EBIT ROS
(prosent)1

8.6

6.0

--

8.6

5.5

--

EBT
(millioner euro)

84.9

52.0

63.3

249.6

133.8

86.5

EBT ROS
(prosent)2

8.2

5.6

--

8.3

4.9

--

Resultat etter skatt

(millioner euro)

62.5

36.6

70.8

183.5

96.3

90.6

Antall ansatte
(FTE3, 30. sep. / 31. des.)

18,681

18,019

3.7

1 EBIT/omsetning x 100
2 EBT/ omsetning x 100
3 FTE = full-time equivalents (heltidsekvivalenter)

Lurer du på noe?